MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

V Y H L Á Š K A

č. 3/1999
Vyhláška města Nové Město pod Smrkem
řešící v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb.
prodej bytových objektů v majetku města


Způsob prodeje:
   K prodeji je nabízeno 63 bytů v byt. objektech v majetku města Nové Město p. Smrkem. Prodej se uskuteční v souladu se zákonem 72/1994 Sb., tzn., že bytové jednotky budou nabízeny k odkoupení jejich uživatelům.

   Seznam bytů určených k prodeji dle této vyhlášky a jejich cena, schválená zastupiteli města Nové Město p. Smrkem na 6. veřejném zasedání dne 7. 7. 1999, je nedílnou součástí této vyhlášky a je obsažena v příloze č. 1. K ceně bytu určené vyhláškou se připočítají veškeré náklady spojené s prodejem bytového objektu a jednotlivých bytů, včetně pětiprocentní daně z převodu nemovitosti. Součet těchto cen tvoří prodejní cenu bytu. Zároveň s bytovým objektem je prodávána stavební parcela.

   Uživatel bytu má šesti měsíční předkupní právo na byt ode dne doručení nabídky k odkoupení bytu za cenu určenou touto vyhláškou. V této době může potvrdit svůj zájem o odkoupení bytu na tiskopisu přiloženém k nabídce o prodeji na sekretariátu MěÚ v Novém Městě pod Smrkem.

   Po uplynutí šesti měsíční lhůty, mohou být byty nabízeny jiným zájemcům za cenu odlišnou od vyhlášky. Současným uživatelům však zůstává po období dalších 12ti měsíců předkupní právo na byt za tuto odlišnou cenu.

   Právo na tento způsob prodeje pozbývají uživatelé bytů, kteří jsou dlužníky v úhradách za nájemné a služby do doby uhrazení dlužných částek. Rada Nového Města pod Smrkem si vyhrazuje právo možnosti individuelního posouzení jednotlivých případů dlužníků.

Realizace vyhlášky:
   Realizace vyhlášky předpokládá prodej 100% bytů v objektech s více byty. V případě, že nebude realizován 100% prodej bytů i přes cenovou výhodnost nabídky, rada Nového Města p. S. si vyhrazuje možnost individuelního posouzení dalšího způsobu prodeje.

Úhrada nemovitosti:
   Cena za nemovitost bude uhrazena v plné výši při podpisu kupní smlouvy.

Správa bytů prodaných uživatelům dle zákona 72/1994 Sb.
   Správa bytů prodaných dle zákona 72/1994 Sb. je interní záležitostí spolumajitelů prodaných bytových objektů. Je možné řešit založením bytového družstva spolumajitelů nebo obstaravatelskou smlouvou o správě objektu, musí však být v souladu se zákonem č. 72/1994 a součástí prohlášení vlastníka.


Dne 25. 8. 1999

Ing. Karel Jeřábek v.r.
starosta