Spolky, sport, sdružení a církve

Spolky, sport, sdružení a církve

Sportovní organizace

  AFK Nové Město pod Smrkem, zapsaný spolek

    Amatérský fotbalový klub se začátkem roku 1999 osamostatnil od TJ Textilana. Sportovní klub sdružuje asi 180 členů, kteří se účastní s mužstvy A a B registrovaných soutěží kopané dospělých a mládeže, organizovaných FAČR. Základním posláním AFK je pečovat o komplexní rozvoj fotbalu v Novém Městě pod Smrkem a vytvářet pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky, prostřednictvím činnosti vést mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a zabraňovat, aby zneužívala alkohol a drogy.

    Sídlo spolku je na adrese 5. května 950, 463 65 Nové Město pod Smrkem. IČ 689 54 760. Předsedou spolku je David Jalovičár.

  Horolezecký klub Nové Město pod Smrkem

    Horolezecký klub byl založen v roce 1972. Nyní má 23 aktivních členů, kteří podnikají především skalní výstupy v Jizerských horách a pískovcových skalách Českého ráje. Dále se zabývají horskými výstupy ve Vysokých Tatrách, italských Dolomitech a Západních Alpách.

    Klub patří pod Český horolezecký svaz. Členem se může stát každý, kdo absolvuje základní horolezecký výcvik pod vedením cvičitele. Předsedou klubu je Petr Jurica. Členové klubu pořádají také pravidelné akce pro veřejnost - horolezecký ples a závod smíšených párů v netradičním triatlonu Novoměstský sršáň. Více na www.hknmpsm.cz.

  Klub českých turistů

    Členové klubu pořádají pěší a cykloturistické akce během celého roku. Každý rok pořádají týdenní zájezd, většinou do zahraničí. Jediná z akcí turistů zapsaná do sportovního kalendáře Euroregionu je pravidelný výstup na Smrk, kterého se můžete zúčastnist vždy první sobotu v červnu. Klub má 40 členů, předsedou je Tomáš Baier. Další podrobnosti a pořádané akce naleznete na www.kctnmps.webnode.cz.

  Amatérský florbalový tým Flame NM

    

  Šipkový klub The Best

    


Spolky a sdružení

  Sbor dobrovolných hasičů Nové Město pod Smrkem

    SDH Nové Město pod Smrkem pořádá nejen okrskové soutěže pro děti i dospělé, ale i předvádění požární techniky, branné závody všestrannosti a letní pobyty. Každoročně organizuje též pálení čarodějnic a dětský den. Kontaktní osobou je starosta sboru Jana Králová.

  Sbor dobrovolných hasičů Ludvíkov pod Smrkem

    Sbor dobrovolných hasičů je významnou organizací v Ludvíkově pod Smrkem. Pořádá plesy, pálení čarodějnic, organizuje úklidy v obci. Díky těmto aktivitám se mu daří mít mezi sebou dostatek mládeže. Starosta sboru je Andrej Babuka. Kontaktní osobou je Pavel Malý, Ludvíkov pod Smrkem 50, tel.: 482 325 650. Webové stránky sboru.

  SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti

    Sbor pro občanské záležitosti města Nového Města pod Smrkem se podílí na přípravě kulturních a společenských akcí. Doufáme, že touto naší činností pomáháme rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy napříč všemi generacemi. Snahou devítičlenného sboru je, aby se nám všem, od dětí až po seniory, žilo v našem městě dobře. Více na www.spoz-nmps.webnode.cz.

  Senior klub

    se pravidelně schází v klubových místnostech Domu pečovatelské služby. Pořádají akce pro důchodce. Kontaktní osoba: Jarmila Bondarová, U střelnice 958, Nové Město pod Smrkem.

  Veselost

    Pěvecký sbor dospělých při Mateřské škole. Sbormistr pan Jaroslav Havránek.

  Docela malý divadelní soubor

    Docela malý divadelní soubor (DMDS) vznikl v roce 2005, kdy navázal na dlouholetou tradici amatérského divadla v Novém Městě pod Smrkem. V současnosti (r. 2015) má devět členů v širokém věkovém spektru, převažují ženy. Do souboru v poslední době přibyly i děti Základní školy Nové Město pod Smrkem. Soubor nacvičuje a uvádí jednu inscenaci nebo divadelní pásmo do roka. Zkoušky se konají každou středu od 17 hodin v budově Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem (ZUŠ) na sálku v I. patře. V době letních nebo zimních prázdnin se zkoušky nekonají. Představení se uvádějí v prostorách ZUŠ. Vzhledem k tomu, že soubor nemá status, není dotován a nevybírá vstupné, pouze dobrovolné. Vedoucí, režie Bc. Pavel Šmidrkal, mobil +420 723 160 643 , e-mail:

  Základní organizace chovatelů poštovních holubů

    V roce 2009 byla založena Základní organizace chovatelů poštovních holubů v Novém Městě pod Smrkem. Členská základna se skládá z chovatelů z okolí města a z Polska. Kontaktní osobou je Jiří Svoboda, Husova 359, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

  OUTDOORGAME o. s.

    Organizace outdoorových, netradičních a volnočasových ativit pro mládež.

  Občanské sdružení NOS

    Novoměstské občanské sdružení, při SVČ „ROROŠ“. Cílem sdružení je podpora činnosti Střediska volného času „ROROŠ“ a získávání grantů, které jsou určeny pro občanská sdružení podporující mimoškolní aktivity mládeže. Sdružení vybudovalo historicko–přírodovědnou stezku.
  Kontaktní osoba: Mgr. Yveta Svobodová, tel.: 482 325 319.

  FRYYFEST

    Občanské sdružení pořádající hudební festival FRYYFEST. Více na www.fryyfest.cz.

  Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem

    Cílem Okrašlovacího spolku je zlepšit využití stávajících zařízení pro cestovní ruch, přispět k osvětě, zachování kulturního dědictví a propagaci Nového Města pod Smrkem a okolí. To předpokládá důsledné využití všech místních atraktivit – obnovení zaniklých cest, zviditelnění pamětihodností, zpřístupnění přírodních zvláštností i technických zajímavostí. Bližší informace lnaleznete na www.nmps-os.cz.

  Dechovka

    Již starší pánové hrající při různých příležitostech.

  RAIN

    Novoměstská rocková kapela RAIN.


Církve

  Římskokatolická

  Myslbekova 2, 463 65 Nové Město pod Smrkem, tel.: 739 681 242
  e-mail: , odkaz na www stránky

  Českobratrská církev evangelická

  Blahoslavova 325, 463 65 Nové Město pod Smrkem, tel.: 482 325 176
  odkaz na www stránky

  Jednota bratrská

  Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem,
  Sbor Jednoty bratrské Nevo dživipen
  Švermova 853, 463 65 Nové Město pod Smrkem, J-centrum
  Jan Selnekovič – správce sboru, tel.: 777 014 600
  Jan Michel – kazatel, ředitel J-centra, tel.: 776 760 191
  ThMgr. Martin Bukovský – kazatel, tel.: 777 866 707
  Petr Jersák – kazatel Nevo dživipen, tel.: 777 870 200
  Nedělní veřejná shromáždění probíhají vždy od 10:00 do 12:00 hod. v budově J-centra
  Nedělní veřejná shromáždění Nevo dživipen probíhají vždy od 15:00 do 17:00 hod. v budově J-centra
  Odkaz na www stránky

  Církev bratrská

  Sbor církve bratrské v Novém Městě pod Smrkem,
  Havlíčkova 787, 463 65 Nové Město pod Smrkem
  Odkaz na www stránky