Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Adresa a kontaktní údaje

  adresa:Městský úřad Nové Město pod Smrkem
  Palackého 280
  463 65  Nové Město pod Smrkem
  kontakt:Odpadové hospodářství, referentka finančního odboru:
   Marie Václavková
   tel.: 482 360 343
   e-mail:
  Referentka odboru životního prostředí:
   Miroslava Volková
   tel.: 482 360 357
   e-mail:
  Sekretariát městského úřadu:
   tel.: 482 360 320

Odpady v době koronavirové pandemie

Jak nakládat s odpady v době koronavirové pandemie, Ministerstvo životního prostředí (PDF, 0,5 MB)
Jak nakládat s domovním odpadem v době rizika nákazy – EKO-KOM, a. s. (PDF, 0,7 MB)

Plán odpadového hospodářství

  Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství, Nové Město pod Smrkem, 2019 (PDF, 3 MB)
  Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství, Nové Město pod Smrkem, 2017 (PDF, 2 MB)
  Plán odpadového hospodářství, Nové Město pod Smrkem (PDF, 5 MB)

Poplatek za komunální odpad

  Upozorňujeme poplatníky, že místní poplatek za sběr, shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem, podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, od roku 2016, na osobu a kalendářní rok, činí 500 Kč (více informací o místním poplatku).

  Pokud hradíte poplatek trvalým příkazem, upravte jeho výši:

  počet osob  měsíčně
  142 Kč
  284 Kč
  3125 Kč
  4167 Kč
  5208,50 Kč
  6250 Kč
  7292 Kč
  8333,50 Kč

  Poplatníci, kteří neupraví trvalý příkaz včas, uhradí vzniklý nedoplatek jednorázovým příkazem.


Ke stažení: Letáček – Třídíte odpad? (JPG, 0,5 MB)


Co je odpad

  Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit. Existují i situace, kdy je občan povinen se věci zbavit, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu (např. autovrak).

  Dle zákona je každý povinen odpady třídit a předávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Občané jsou povinni odkládat odpad na místech k tomu určených (popelnice, kontejnery, sběrný dvůr).

Druhy odpadu

  Objemný odpad – tj. takový odpad, který se z důvodu své hmotnosti nebo velikosti nevejde do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejner). Jedná se o sedací soupravy, skříně, koberce, pračky, sporáky atp. Tento odpad můžete uložit do sběrného dvora zdarma.

  Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů zákona a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. olej, barva, lepidlo, pesticidy, kyseliny, léky, fotochemikálie, aj.). V našem městě můžete odvézt tento odpad do sběrného dvora. Dvakrát do roka probíhá také mobilní sběr tohoto odpadu. Informace o sběru jsou vždy včas zveřejněny na úřední desce Městského úřadu, na výlepových plochách, v Novoměstských novinách a jsou vyhlášeny obecním rozhlasem.

  Separovaný (tříděný) odpad – složka vzniklá sběrem za účelem dalšího využití (např. papír, sklo, plast, tetrapaky). V současné době sbíráme čtyři komodity a to: sklo do zeleného kontejneru, papír do modrého kontejneru, PET lahve do žlutého kontejneru a do červené nádoby ostatní plasty a tetrapaky. V budově městského úřadu je umístěna zelená nádoba na drobný elektroodpad.

  Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad, kde můžete svůj tříděný odpad odložit:
 • Hajniště pod Smrkem, u obchodu
 • Přebytek, autobusová zastávka
 • Ludvíkov pod Smrkem, u knihovny
 • ul. Frýdlantská, bývalý statek
 • ul. Frýdlantská, internát
 • ul. Zámecká, okály
 • ul. Na Výsluní, okály
 • ul. Frýdlantská, u mateřské školy
 • ul. Vaňkova, naproti zdravotnímu středisku
 • ul. Švermova, u marketu
 • ul. Palackého, u Městského úřadu
 • ul. Jindřichovická, u obchodu s květinami
 • ul. Husova, u obchodu
 • ul. Komenského, u hasičské zbrojnice
 • ul. Sokolská, u tělocvičny

  Směsný komunální odpad – složka vzniklá po vytřídění všech výše uvedených odpadů. Tento odpad patří do sběrných nádob (popelnice, kontejnery). Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje firma .A.S.A., spol. s r. o.

  Popelnice slouží výhradně pro odkládání tuhého zbytkového domovního odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu. Do popelnic nepatří tvrdé kovové a jiné předměty, kusy cihel, suť z bouraček, dráty, kovové pásky z obalů, velké celé papírové krabice a celé větve. Především v zimním období se doporučuje vlhké odpadky (slupky z brambor, zbytky zeleniny a pod.) zabalit do několika vrstev papíru (novin). Zmenší se tím podstatně možnost přimrznutí odpadů k popelnici a usnadní se její vyprázdnění.

  Do popelnic jsou zakázané dávat nebezpečné odpady tj.:
 • olověné akumulátory
 • papírové filtry nasycené olejem, nádoby se zbytky olejů
 • zbytky prostředků pro chemickou ochranu rostlin a proti škůdcům
 • vyřazené léky
 • zbytky nátěrových hmot a ředidel
 • suché baterie (primární články)
 • odpad rtuti – teploměry, zářivky a výbojky
  Tyto odpady mohou občané bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře.

  Výrobky podléhající zpětnému odběru – (minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení, elektropřístroje určené pro použití v domácnostech). V našem městě můžete bezplatně odvézt tento odpad do sběrného dvora. Dvakrát do roka probíhá mobilní sběr tohoto odpadu. Informace o sběru jsou vždy včas zveřejněny na úřední desce Městského úřadu, na výlepových plochách, v Novoměstských novinách a jsou vyhlášeny obecním rozhlasem.

  Biologický odpad – (zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, travní hmota, listí, plevel, seno, jemné nebo nadrcené větve aj.). Město nemá v současné době vlastní kompostárnu, a proto tedy likvidaci tohoto odpadu nezajišťuje.

  Stavební odpady – (stavební suť, zemina, kameny). Stavební odpad lze předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem na vlastní náklady. Malé množství (tzn. kára za osobní automobil) je možné na základě smlouvy s městem, odbor výstavby a životního prostředí, odevzdat za úplatu do kontejneru na sběrném dvoru. U většího množství (tzn. nákladní auto, valník za traktorem) je nutné si objednat kontejner u firmy .A.S.A., spol. s r. o., provozovna Frýdlant, tel. 482 312 250.

  zpoplatnění dle ceníku:
  209 Kč za 1 dvoukolový přívěs za auto

  Vzhledem k omezené kapacitě kontejneru na stavební suť je možnost uložení suti pouze v malém množství, tak jak výše uvedeno.

  V našem městě platí Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška stanoví systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města, včetně nakládání se stavebním odpadem a je závazná pro všechny občany, kteří mají na území města trvalý pobyt nebo se na území města zdržují.Ve vyhlášce je konkrétně řešeno jak nakládat s jednotlivými druhy odpadů (tříděný odpad, objemný odpad, nebezpečný odpad, aj.), kam je umístit, kdo je odváží a odstraňuje.

  Z vyhlášky vyplývají povinnosti občanů, např. třídění odpadů, odkládání odpadů na místa k tomu určená, aj. Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby (popelnice, kontejner) tak, aby ji bylo možno řádně uzavřít a odpad z ní při další manipulaci nevypadával. Stavební a demoliční odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob je možné předávat ve sběrném dvoře. Tento odpad není určen k provádění terénních úprav. Stavební a demoliční odpad je zpoplatněn podle ceníku. Při jeho předání na sběrném dvoře je nutno se prokázat smlouvou uzavřenou na odboru životního prostředí.

  Poplatky za provoz systému nakládání s komunálním odpadem a jeho výši upravuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Systém EKO-KOM

Systém EKO-KOM

  Naše obec se v roce 2003 zapojila, jako jedna z mnoha, do sytému EKO-KOM. Uzavřením smlouvy jsme se začlenili do systému sdruženého plnění a získáme tím nárok na finanční příspěvky na tříděný sběr komunálních odpadů.

  Výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a baleného zboží mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a následného využití. Obce a města mají dle zákona o odpadech povinnost třídit a využívat komunální odpad. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou také použité spotřebitelské obaly, které jsou předány dále k využití. Prostřednictvím systému EKO-KOM povinné osoby spolufinancují náklady obcí na tříděný sběr komunálních odpadů.

  Tato odměna může být nezanedbatelná. Jen pro zajímavost je třeba uvést, že jsme do systému zapojeni od března a již zde máme první výsledky našeho snažení. Bylo pár skvělých lidiček, kteří nelenili a odpad třídili. Jejich zásluhou jsme za první kvartál získali 25 700 Kč. A to je jen začátek.

banner Třiďte správně

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

  Adresa a kontaktní údaje:

   provozovatel:Město Nové Město pod Smrkem
   se sídlem:Palackého 280
   463 65  Nové Město pod Smrkem 
   IČ:002 63 036
   DIČ:CZ 00263036
   telefon:724 705 210, 482 360 343
   adresa provozovny:Žižkova 382
   463 65  Nové Město pod Smrkem 
   obsluha sběrného dvora:Petr Svoboda
   telefon:601 549 504

  Provozní doba:

   pondělí9:30 – 16:00
   úterý9:30 – 16:00
   středa9:30 – 16:00
   čtvrtekzavřeno
   pátek9:30 – 16:00
   sobota9:00 – 13:00
   nedělezavřeno

Odpady, které mohou občané předat ve sběrném dvoře zdarma:

  1. Komunální odpady, které pro svůj rozměr nemohou být uloženy do běžné nádoby:
  • koberce
  • linoleum
  • nábytek
   Pro odstranění většího množství komunálního odpadu je nutno si objednat velkoobjemový kontejner u firmy FCC, Frýdlant, na tel.: 482 312 250.

  2. Pneumatiky z osobního automobilu
   Pneumatiky z nákladního automobilu a traktoru odvoz do Frýdlantu firmě FCC, s. r. o., ul. Raisova.

  3. Odpad ze zeleně
   Na sběrné místo je možné odevzdat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

  4. Nebezpečné složky komunálního odpadu
  • staré barvy a rozpouštědla
  • kyseliny a louhy
  • staré léky
  • motorové, převodové nebo mazací oleje
  • absorpční činidla (olejový filtr, textilie znečištěné nebezpečnými látkami)
  • použité potravinářské oleje
  • baterie a akumulátory

  5. Elektroodpady (kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení)
  • zářivky, výbojky
  • ledničky, mrazničky
  • televizory, monitory
  • vysavače
  • počítače
  • drobné domácí elektrospotřebiče
   Elektrozařízení určené pro zpětný odběr musí být kompletní. V jiném případě se nejedná o zpětný odběr, ale pouze o komunální odpad.

  6. Stavební odpady
   Stavební odpady je možné za úplatu a na základě povolení MěÚ (odbor výstavby a životního prostředí) odložit na sběrném dvoře pouze v malém množství (přívěs za osobní automobil). Pro odstranění většího množství stavebního odpadu je nutno si objednat velkoobjemový kontejner u firmy FCC, Frýdlant na tel.: 482 312 250.

  7. Papír

  8. Sklo

  9. Plasty

  10. Směsný komunální odpad

  11. Kovy

Na sběrné místo je přísný zákaz odkládání jakýchkoliv odpadů od podnikajících a právnických osob! Podnikající nebo právnické osoby si musí odpady z jejich činnosti řešit samostatně.

Odpad, který je do sběrného dvora přivážen, musí být předem roztříděný (tzn. zvlášť papír, PET láhve, sklo, železo, objemný odpad, nebezpečný odpad) – tato povinnost vyplývá ze zákona o odpadech.

Na sběrném dvoře platí přísný zákaz kouření!

Ze sběrného dvora se nesmí odpady ani jejich demontované součásti odnášet. Odvážet odpady může pouze osoba s oprávněním krajského úřadu!

Dbejte přesných pokynů obsluhy, prosím nehádejte se s ní. Vězte, že jakýkoliv její nelogický pokyn může mít v provozu dvora logický důvod!

Prostor sběrného dvora je monitorován kamerovým systémem.

Přísný zákaz jakékoliv manipulace s odloženým odpadem všem cizím osobám!

Přísný zákaz zdržování se cizích osob na sběrném místě s výjimkou doby nezbytné k uložení odpadu.

nahoru