Investiční akce

Investiční akce

  Informace o časovém průběhu připravovaných a probíhajících investičních akcí:

Rekonstrukce Dělnické ulice

12. 2. 2016Podána objednávka na vypracování dokumentace ke stavebnímu řízení pro sdruženou zakázku s Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s.
1. 3. 2017Akce schválena ZM v rámci plánu oprav a investic pro rok 2017.
26. 5. 2017Rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení, sdružená zakázka zadána společnému zhotoviteli firmě Silkom, spol. s r. o., Frýdlant.
29. 5. 2017Předána projektová dokumentace spolu se stavebním povolením.
14. 6. 2017Podepsána smlouva o dílo mezi zadavateli Frýdlantská vodárenská a Město Nové Město jako zadavateli a Silkom, spol. s r. o., jako zhotoviteli.
13. 10. 2017Podepsán dodatek s prodloužením termínu dokončení a předání díla do 30. 11. 2017
30. 10. 2017Předáno protokolem o převzetí díla.


Rekonstrukce Revoluční ulice

Rekonstrukce Revoluční ulice – vodovodní a kanalizační sítě, veřejného osvětlení, nasvícení kostela, nová plynová přípojka do domu Myslbekova, stabilizace schodiště vstupu katolického kostela a kompletní výměna vozovky a chodníků včetně nájezdů a vchodů k přilehlým objektům.
Dlouhodobě zařazováno do plánu oprav a investic.
Sjednána spoluúčast v části rekonstrukce a doplnění kanalizační a vodovodní sítě s Frýdlantskou vodárenskou společností jako investorem.
17. 6. 2014Podána nabídka na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení a pro zhotovitele na opravu vozovky a chodníků, následně její objednání a vyhotovení s převzetím.
15. 6. 2015Podána nabídka na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a doplnění sítě kanalizace a vodovodu, následně její objednání, vyhotovení, převzetí a předání Frýdlantské vod. společnosti.
7. 4. 2016Podána nabídka na stavební dozor investora a BOZPI, 8. 4. 2016 podepsána příkazní smlouva.
11. 4. 2016Oznámení o zahájení stavebního řízení.
10. 5. 2016Podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem na základě výsledků veřejné soutěže s vítěznou firmou Strabag, a. s., Praha.
11. 5. 2016Vydáno stavební povolení.
20. 5. 2016Ukončena rekonstrukce a doplnění kanalizační a vodovodní sítě.
8. 7. 2016Předáno staveniště firmě Strabag a zahájení prací na rekonstrukci vozovky a chodníků.
13. 7. 2016Podána žádost o souhlas s umístěním plynové přípojky, 20. 6. 2016 vydán souhlas, následně objednán a vypracován projekt, objednána realizace přípojky a revize připojení a 19. 10. 2016 vydán souhlas s provedením díla.
31. 10. 2016Předání dokončené stavby.
11. 1. 2017Zahájeno kolaudační řízení.
7. 2. 2017Provedena fyzická kolaudace na místě stavby.
9. 2. 2017Vydán kolaudační souhlas.


Oprava dešťové kanalizace Vaňkova

Zařazeno do plánu investic v roce 2015.
11. 5. 2016Vystavena objednávka na realizaci akce dle krycího listu rozpočtu z 2. 10. 2015.
23. 9. 2016Zahájení realizace dle odsouhlaseného projektu firmou Silkom, spol. s r. o., Frýdlant.
24. 10. 2016Protokolárně předáno po ukončení stavby do užívání.
7. 11. 2016Předání skutečného provedení geodetickou firmou GK Cyrus, spol. s r. o., Frýdlant, č.v. 121/2016.


Úpravy kempu a oprava nájezdů na parkoviště a cesty z ulice Jinřichovická do areálu koupaliště

Zařazeno do plánu oprav a investic 2016 – vybudování parkoviště pro karavany a obytné vozy.
27. 1. 2015Vypracován návrh na zpracování studie úprav kempu.
6. 4. 2016Vybrán z nabídek dle ceny za realizaci díla pro zhotovení parkoviště zhotovitel, firma Kvapro, spol. s r. o., Nové Město pod Smrkem.
21. 4. 2016Podepsána smlouva o provedení díla.
1. 5. 2016Zahájení stavby parkoviště.
31. 5. 2016Předání díla.
2. 3. 2016Rozhodnuto zastupitelstvem o opravě příjezdové cesty a nájezdů ke koupališti.
4. 6. 2016Vypracován krycí list rozpočtu a rozpočet.
13. 6. 2016Proběhlo předání staveniště.
20. 6. 2016Byla zahájena oprava.
23. 6. 2016Předána oprava nájezdů a nového povrchu příjezdové komunikace.


Parkoviště Jindřichovická na křižovatce s Revoluční ulicí

Zařazeno do plánu investic v roce 2016.
9. 9. 2015Vydáno rozhodnutí o charakteru plochy jako ostatní – jiné, prohlášení, že se nejedná o součást zemědělského půdního fondu.
4. 1. 2016Vydáno rozhodnutí o umístění stavby.
leden 2016Zpracována dokumentace pro stavební povolení.
20. 4. 2016Předána kompletní dokumentace pro zahájení realizace stavby.
22. 4. 2016Nabytí právní moci stavebního povolení.


Parkoviště Mánesova ulice u MŠ

zařazeno do plánu investic v roce 2015.
4. 1. 2016Vydáno rozhodnutí o umístění stavby.
leden 2016Zpracována dokumentace pro stavební povolení firmou PROMOS Sosnová, s. r. o.
21. 3. 2016Podána žádost na rozhodnutí o povolení kácení dřevin.
4. 4. 2016Vydáno stavební povolení.
11. 4. 2016Vydáno rozhodnutí o povolení kácení dřevin.
20. 4. 2016Předána kompletní dokumentace k realizaci stavby.
22. 4. 2016Nabytí právní moci stavebního povolení.
1. 5. 2016Předání staveniště zhotoviteli, firmě KVAPRO, s. r. o., Nové Město pod Smrkem.
12. 10. 2016Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci.
31. 10. 2016Předání stavby.


Napojení na kanalizaci budovy č. p. 145 v Jindřichovické ulici, sídlo OO Policie ČR, vydláždění dvora s parkovacími místy

Zařazeno do plánu oprav a investic pro rok 2014 a opětovně pro rok 2015.
31. 7. 2015Firma TT – Socha, Frýdlant, předala ukončené dílo „Napojení kanalizace“.
25. 11. 2015Firma Kvapro, s. r. o., Nové Město pod Smrkem, předala ukončené dílo „Vydláždění dvora a parkovacích míst ve dvoře čp.145“.


El. přípojka náměstí

Zařazeno do plánu oprav a investic 2014, zrealizováno EMJ Frýdlant, spolu s navýšením příkonu firmou ČEZ.
12. 8. 2014Ukončena realizace elektrosloupku na náměstí.
12. 9. 2014Předáno do užívání.


Autobusová zastávka Švermova

Zařazeno do plánu oprav a investic 2014 a opětovně 2015 a 2016.
29. 7. 2016Podepsána smlouva o dílo.
8. 8. 2016Zahájena výstavba.
26. 8. 2016Předání a převzetí díla zápisem.


Vjezd ke garážím MěÚ + elektroinstalace

Zařazeno do plánu oprav a investic 2014, 2015 a 2016 rozšířeno o zastřešení a uzavření spojovacího krčku mezi budovou garáží a technickou budovou správy budov “basou“.
20. 3. 2015Zpracován cenový návrh na vydláždění vjezdů ke garážím a rozhodnuto o jeho rozšíření o plochu mezi budovou MěÚ a technickou budovou.
27. 11. 2014Dokončena elektroinstalace firmou Beran a syn, Raspenava.
25. 3. 2015Vystavena objednávka na provedení díla firmou Silkom, spol. s r. o., Frýdlant.
25. 3. 2015Osazena chránička firmou Beran a syn, Raspenava.
26. 3. 2015 zahájena realizace
31. 3. 2015Realizace vydláždění ukončena.
30. 4. 2015Provedeno vydláždění podlahy spojovacího krčku silami správy budov – VPP.
31. 5. 2015Zastřešení a uzavření vraty spojovacího krčku firmou Sekra, s. r. o., Nové Město pod Smrkem.


Zateplení MŠ Mánesova

5. 3. 2014Rada města zadala zpracování energetického auditu a kompletní administraci žádosti o dotaci z operačního programu životního prostředí (OPŽP).
 27. 6. 2014Schválena dotace ve výši 5.794.334 Kč, projekt byl podpořen bez výjimky a realizace bude možná do konce roku 2015.
11. 12. 2014Vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Mánesova 952“.
12. 2. 2015Rozhodnuto o nejvhodnější nabídce společnosti ADAPTO, spol. s r. o., Hejnice, ve výši 5.878.903 Kč + DPH.
1. 4. 2015Předání a převzetí staveniště.
21. 8. 2015Předání a převzetí díla.


Zateplení tělocvičny s ubytovnou Švermova

5. 3. 2014Rada města zadala zpracování energetického auditu a kompletní administraci žádosti o dotaci z operačního programu životního prostředí (OPŽP).
 27. 6. 2014Schválena dotace ve výši 5.296.310 Kč, projekt je v zásobníku a má dotaci přislíbenou za podmínky realizace v roce 2014.
16. 7. 2014Rada města schválila smlouvu o dílo na prováděcí projektovou dokumentaci, smlouvu příkazní na zadávací řízení a soupis prací a smlouvu příkazní na autorský dozor a administraci dotace.
3. 9. 2014Rada města vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky.
22. 9. 2014Rozhodnuto o nejvhodnější nabídce společnosti KVAPRO, spol. s r. o., Nové Město pod Smrkem, ve výši 4.919.034 Kč + DPH.
19. 12. 2014Předání a převzetí díla.


Zateplení ZŠ Tylova

25. 1. 2008zpracován odbytový rozpočet firmou V a N CL, s. r. o., Česká Lípa, v hodnotě 7.011.831 Kč (s DPH).
  5. 3. 2014Rada města s ohledem na historický ráz budovy a výši vlastních prostředků rozhodla v projektu zatím nepokračovat.
8. 1. 2016Vypracován návrh na opravy fasády budovy a dalších prvků stavby bez zateplení firmou DESIGN 4, s. r. o., Liberec, s odhadem hrubých realizačních nákladů včetně vypracování projektu ve výši 6.951.921 Kč (s DPH).
30. 6. 2016Firma Kvapro, s. r. o., Nové Město pod Smrkem, předložila cenovou nabídku, s vypracovaným krycím listem rozpočtu dle jednotlivých položek na opravu stávající omítky obvodového zdiva pláště budovy v její historické podobě a provedení celoplošně nové tenkovrstvé omítky včetně výměny klempířských prvků a opravy omítky přístavby i ošetření podezdívky po obvodě stavby, v celkové výši 3.036.853 Kč (s DPH). Tento návrh bude předložen ke schválení do plánu akcí roku 2017.


Rekonstrukce a dostavba chodníků Frýdlantská

15. 12. 2010Zastupitelstvo města schválilo bezúplatné přijetí parcel pod chodníky v ulicích Frýdlantská, Jindřichovická, Celní, Ludvíkovská o celkové výměře 7 850 m2 z vlastnictví Libereckého kraje.
16. 2. 2011Proveden zápis převodu stávajících chodníků do Katastru nemovitostí.
30. 10. 2013Rada města rozhodla o požádání o bezúplatný převod parcel pod nově navrhovanými úseky chodníků od Libereckého kraje.
5. 3. 2014Rada města schválila koordinátora činností souvisejících s přípravou projektu, podání žádosti o dotaci a čerpání, administrace a vyhodnocení dotace včetně spolupráce na koordinaci realizace na akce.
26. 3. 2014Rada města schválila zadání projekčních prací.
30. 12. 2014Podána žádost o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2015.
14. 4. 2015Schválil výbor SFDI poskytnutí dotace ve výši max. 4.525.000 Kč.
15. 4. 2015Rada města vyhlásila zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce "Nové Město pod Smrkem – chodník Frýdlantská a Ludvíkovská".
3. 6. 2015Rozhodnuto o nejvhodnější nabídce společnosti SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant, ve výši 3.341.168,18 Kč + DPH.
21. 7. 2015Předání staveniště a zahájení stavebních prací.
10. 10. 2016Ukončení stavebních prací a předání do užívání.


Rekonstrukce a dostavba chodníků Ludvíkovská

15. 12. 2010Zastupitelstvo města schválilo bezúplatné přijetí parcel pod chodníky v ulicích Frýdlantská, Jindřichovická, Celní, Ludvíkovská o celkové výměře 7 850 m2 z vlastnictví Libereckého kraje.
16. 2. 2011Proveden zápis převodu stávajících chodníků do Katastru nemovitostí.
30. 10. 2013Rada města rozhodla o požádání o bezúplatný převod parcel pod nově navrhovanými úseky chodníků od Libereckého kraje.
5. 3. 2014Rada města schválila koordinátora činností souvisejících s přípravou projektu, podání žádosti o dotaci a čerpání, administrace a vyhodnocení dotace včetně spolupráce na koordinaci realizace na akce.
26. 3. 2014Rada města schválila zadání projekčních prací.
30. 12. 2014Podána žádost o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2015.
14. 4. 2015Schválil výbor SFDI poskytnutí dotace ve výši max. 7.297.000 Kč.
15. 4. 2015Rada města vyhlásila zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce "Nové Město pod Smrkem – chodník Frýdlantská a Ludvíkovská".
3. 6. 2015Rozhodnuto o nejvhodnější nabídce společnosti SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant, ve výši 6.233.315,64 Kč + DPH.
21. 7. 2015Předání staveniště a zahájení stavebních prací.
10. 10. 2016Ukončení stavebních prací a předání do užívání.


Rekonstrukce a dostavba chodníků Celní

15. 12. 2010Zastupitelstvo města schválilo bezúplatné přijetí parcel pod chodníky v ulicích Frýdlantská, Jindřichovická, Celní, Ludvíkovská o celkové výměře 7 850 m2 z vlastnictví Libereckého kraje.
16. 2. 2011Proveden zápis převodu stávajících chodníků do Katastru nemovitostí.
30. 10. 2013Rada města rozhodla o požádání o bezúplatný převod parcel pod nově navrhovanými úseky chodníků od Libereckého kraje.
5. 3. 2014Rada města schválila koordinátora činností souvisejících s přípravou projektu, podání žádosti o dotaci a čerpání, administrace a vyhodnocení dotace včetně spolupráce na koordinaci realizace na akce.
21. 10. 2015Podána žádost o stavební povolení.
7. 12. 2015Vydáno odborem dopravy MÚ Frýdlant rozhodnutí o stavebním povolení.
5. 1. 2016Podání žádosti o dotaci SFDI.
6. 4. 2016Podepsána příkazní smlouva na zajištění průběhu výběrového řízení pro veřejnou soutěž s firmou Compet Consult, s. r. o., Liberec, jmenování členů komise pro otevírání obálek a členů hodnotící komise pro výběrové řízení.
2. 5. 2016Převzetí prováděcí dokumentace od firmy Promos Sosnová, spol. s r. o., Česká Lípa.
11. 5. 2016Objednání projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením u firmy Promos.
23. 5. 2016Převzetí dokumentace pro změnu stavby před dokončením.
28. 6. 2016Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
28. 7. 2016Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Silkom, spol. s r. o., Frýdlant, za 5.916.248,95 Kč s DPH.
22. 8. 2016Podepsána smlouva o zhotovení díla s firmou Silkom.
24. 8. 2016Předána prováděcí dokumentace zhotoviteli, firmě Silkom.
19. 9. 2016Předání stavby zhotoviteli.
23. 9. 2016Zahájení prací.
30. 11. 2016Plánované zimní přerušení výstavby v souladu s harmonogramem plnění díla.
23.10.2017Zahájení dostavby po plánovaném přerušení.
29.11.2017Schválen dodatek ke smlouvě o dílo na základě změnových listů č.1 a 2 v souladu se skutečně provedenými pracemi dle soupisu prací a skutečného zaměření stavby po dokončení.
30.11.2017Předání dokončeného díla do užívání.


Dostavba a rekonstrukce kanalizace

5. 9. 2007Zastupitelstvo schválilo zadání projekčních prací.
28. 8. 2007Vyhlášeno výběrové řízení na projekční činnost.
10. 10. 2007Vybrána firma VRV, která zpracuje kompletní dokumentaci pro stavební povolení a žádost o dotaci. Předpokládá se vyprojektování 5 700 m nové a rekonstrukce 1 500 m kanalizace. Cena prací bude 2 mil. Kč, předpokládaná cena výstavby je 71 mil. Kč.
12. 11. 2007Podepsána smlouva a zahájeny práce.
23. 1. 2008Předáno geodetické zaměření.
4. 2. 2008Dokončen digitální pasport.
17. 3. 2008Dokumentace pro územní rozhodnutí.
27. 5. 2008Veřejné projednání a seznámení občanů se záměrem, vysvětlení nejasností.
16. 9. 2008Dokončena projektová dokumentace na hlavní kanalizační stoky.
25. 9. 2008Ústní projednávání ve věci územního rozhodnutí.
13. 10. 2009Podána žádost o podporu akce „Dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě Nové Město pod Smrkem“ na SFŽP v rámci 12. výzvy OPŽP.
27. 11. 2009Neakceptování žádosti o podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu životní prostředí.
3. 12. 2009Námitka města proti neakceprování žádosti o finanční podporu.
22. 1. 2010Zamítnutí naší námitky SFŽP.
7. 6. 2010Žádost o změnu hranic aglomerace v PRVKÚK.
26. 7. 2010Nesouhlas MZe ČR s rozšířením hranic aglomerace, KÚ LK nepředloží zastupitelstvu kraje žádost o rozšíření hranic aglomerace.
6. 9. 2010Odpověď na stanovisko MZe ČR – žádost o soulad se stanovisky SFŽP.
5. 10. 2010Sdělení MZe ČR – naše žádost o dotaci měla být v rámci projektů akceptovaná, vláda 11.08.2010 uložila ministru životního prostředí zajistit urychlení realizace akcí u aglomerací uvedených v příloze č. 1 (tam je zařazeno i naše město).
12. 10. 2010Žádost města SFŽP a MŽP o vysvětlení neakceptace žádosti a zajištění podmínek příští akceptace.
16. 12. 2010Podána žádost o dotaci z Programu MZe 129 180, podprogram 129 183 – podpora výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu.
17. 8. 2011Ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vyhrála firma Strabag a. s., s cenou 31.194.676 Kč.
30. 8. 2011Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dotaci na kanalizaci ve výši 10 % uznatelných nákladů, tj. 2.727.730 Kč.
14. 10. 2011Mezirezortní komise MZe schválila dotaci na kanalizaci ve výši 45 % uznatelných nákladů, tj. 12.274.787 Kč.
1. 11. 2011Zahájení výstavby – předání staveniště.
19. 1. 2012Vydán časový harmonogram
23. 4. 2013Kolaudace – ul. Růžová, Zahradní, Blahoslavova, Jizerská, Nádražní, Švermova a dvě čerpací stanice.
31. 10. 2013Kolaudace – ul. Ludvíkovská, Bělohorská, V Lukách, Kmochova, Celní, Jindřichovická, Žižkova, Plovárenská, 5. května, B. Němcové, Tovární, Revoluční, Mlýnská, Ondříčkova, Pod Lesem, Frýdlantská (Hajniště) a tři čerpací stanice.


Rekonstrukce domu č. p. 145 v Jindřichovické ulici,
sídla obvodního oddělení Policie ČR

3. 8. 2007Zadáno vypracování projektové dokumentace.
 9. 9. 2007Dokončena dokumentace současnéuo stavu (pasport).
10. 12. 2008Projekt pro stavební řízení.
6. 2. 2008Stavební povolení.
18. 3. 2008Podána žádost o spolufinancování projektu z Operačního programu EU s názvem Přeshraniční systém řízení mimořádných událostí v severní části Jizerských hor.
19. 9. 2008Žádost o dotaci byla zamítnuta.
31. 10. 2008Do nové výzvy byla podána upravená žádost o dotaci.
6. 1. 2009Ukončena administrace projektu, projekt nebyl zaregistrován.


Geotermální energie

27. 6. 2007Zastupitelstvo schválilo účast Nového Města pod Smrkem ve veřejné výzkumné instituci. Město bylo geology vybráno jako jedna z 6 lokalit v ČR, vhodných k výzkumu.
21. 9. 2007Založena veřejná výzkumná instituce s názvem Centrum pro výzkum energetického využití litosféry (CVEVL).
3. 10. 2007Prohlídka několika pozemků v Novém Městě pod Smrkem vytypovaných k provedení výzkumného vrtu.
17. 10. 2007Ustavena vědecká rada CVEVL, jejímž členem se stal také Ivo Svěrčina, jednatel firmy RESEC, která je komerčním partnerem Nového Města v tomto projektu. Členem dozorčí rady se stal Ing. Pavel Smutný.
14. 3. 2008Podána Evropské komisi žádost o dotaci na projekt CzePolGeoThermReg. Jde o studii na podporu výzkumu pro využívání geotermální energie v česko-polském příhraničí Libereckého kraje a Podregionu Jeleniogórsko-Walbrzyskiego.
13. 8. 2008Rada města schválila pronájem pozemků k provedení výzkumného vrtu.
5. 9. 2008Žádost o dotaci na projekt CzePolGeoThermReg byla zamítnuta.


Výstavba bytového domu na místě bývalé ubytovny Textilany

7. 12. 2005Zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou, která zajistí projekční práce, žádost o dotaci, výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor.
9. 6. 2006Protestní petice sousedních obyvatel proti výstavbě.
13. 12. 2006Nově zvolené zastupitelstvo odpovědělo na petici a schválilo pokračování v záměru.
13. 6. 2007Po vleklém územním a stavebním řízení díky odvolávání sousedů je vydáno stavební povolení.
12. 7. 2007Poskytnuta dotace na výstavbu.
18. 7. 2007Zahájení demolice bývalé ubytovny Textilany.
28. 8. 2007Dokončení demolice.
25. 9. 2007Dokončení základů.
12. 2007Dokončení hrubé stavby.
17. 9. 2008Poskytnuta dotace na vybudování obslužné komunikace.
9. 12. 2008Kolaudace účelové komunikace.
11. 12. 2008Kolaudace bytového domu.


Turistický, rekreační a sportovní areál Smrk

3. 3. 2004Zastupitelstvo uložilo starostovi zahájit jednání o možnostech realizace sjezdařského areálu na hoře Smrk.
1. 9. 2004Zastupitelstvo vybralo firmu SIAL k provedení projektové studie areálu.
11. 2004Dokončena projektová studie.
23. 6. 2005Zadána příprava konceptu změny Územního plánu (ÚP).
27. 7. 2005Zadáno pořízení změny ÚP.
11. 10. 2006Zadáno vypracování studie vlivu na životní prostředí (EIA).
30. 11. 2006Dokončena studie EIA.
1. 1. 2007Přerušeny práce na změně ÚP. Z důvodu účinnosti nového Stavebního zákona se musí vše přepracovat.
3. 2007Zahájena výstavba sjezdovky a kabinkové lanovky s kapacitou 2 400 os./hod. v Polsku ze Swieradów Zdrój na Stóg Izerski. Přípravné práce trvaly 12 let.
2. 5. 2007Podpis partnerské smlouvy se Swieradów Zdrój, výzva z polské strany ke spolupráci na propojení lyžařských areálů na Stóg Izerski a Smrku.
17. 5. 2007Zahájení prací na změně ÚP dle nového stavebního zákona.
10. 9. 2007Prohlídka v terénu úbočí Smrku starostů Dobrovolného svazku obcí (DSO) Smrk (Frýdlant, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem) spolu s Ing. Kučerou (lesní správa Lesy ČR), který navrhl nové kompromisní řešení umístění areálu.
10. 10. 2007Návštěva staveniště polského areálu starosty DSO Smrk, zástupci Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Lesů ČR. Na místě polští kolegové informovali o opatřeních ke zmírnění vlivu na životní prostředí, o dalším předpokládaném rozvoji a časovém průběhu prací.
22. 11. 2007Projekční firma SIAL provedla prohlídku terénu za účelem vytrasování nové varianty umístění areálu na Smrku.
13. 5. 2008Jizersko-ještědský horský spolek veřejně představil ekostudii proti výstavbě areálu na Smrku.
24. 6. 2009Zastupitelstvo uložilo zařadit vypracování projektové studie na příměstský lyžařský areál Rapická hora – Měděnec do návrhu kapitoly „opravy a investice“ na příští rozpočtové období.


Rekonstrukce multifunkčního sportovního areálu u Sokolovny

r. 1997Zahájeny úkony pro převod pozemků do majetku města.
20. 9. 2006Zastupitelstvo schválilo 1. verzi smlouvy o bezúplatném převodu pozemků Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚPZSVM).
7. 2. 2007Zastupitelstvo schválilo 2. verzi smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, kterou ÚPZSVM doplnil o sankce za komerční využívání.
11. 5. 2007Prohlídka areálu projektantem, zadána projektová studie s ohledem na možnost zachování stromů.
5. 9. 2007Zastupitelstvo na vyžádání schválilo záměr využití pozemků pro sportovní účely pro veřejnost.
18. 10. 2007Na vyžádání doplněno čestné prohlášení starosty o využívání areálu pro veřejnost.
20. 4. 2008Zpracována a zveřejněna projektová studie sportovního areálu.
17. 9. 2008Zastupitelstvo města schválilo 3. verzi Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.
11. 3. 2009Areál byl bezúplatně převeden do majetku Města.
28. 7. 2009Byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci celého areálu.