Aktuality podrobněji
28. dubna 2009
Vážení majitelé psích miláčků,

  vzhledem k tomu, že se opět množí psí exkrementy na chodnících, ulicích a jiných veřejných prostranstvích, které někteří majitelé psů neuklízí a dále dochází k volnému potulování psů, chtěla bych vás upozornit na to, že přestupku se podle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, § 47 odst. 1 písm. d) dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství nebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Pokuta je ve výši 1 000 Kč. Veřejným prostranstvím jsou ulice, náměstí, parky, hřiště. Další právní úprava je v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění § 415, 420 a 442 a dále v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění ve vztahu k odstranění znečištění, které může způsobit závady ve schůdnosti komunikace včetně chodníků.

  Je opravdu smutné, že ne všichni po svých psech uklízejí a my všichni ostatní se musíme ne vždy úspěšně exkrementům vyhýbat. Vždyť naše město vynaložilo nemalé finanční prostředky na to, aby zakoupilo sběrné koše na tento odpad (zelené koše s obrázkem psa) Samozřejmě, že lze použít i jakoukoliv jinou popelnici. Zároveň sice máme vysavač na exkrementy, kterým ale nepokryjeme celé město. Ani placení poplatku za psa nezbavuje majitele povinnosti po psovi uklidit. Buďte tak hodní a vezměte to prosím na vědomí. Myslím si, že je zbytečné, abychom to museli řešit formou přestupku, protože právo na ohlášení tohoto přestupku má každý občan.

  Samozřejmě, že děkuji všem, kteří tato základní pravidla ohleduplnosti k ostatním dodržují.

  K volnému pobíhání psů bych chtěla uvést, že volný pohyb psů na veřejném prostranství bez jakéhokoliv dohledu chovatele, vlastníka či držitele je pohyb opuštěného nebo toulavého zvířete. Toulavé zvíře je takové, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby a pohybuje se mimo výběhové prostory nebo mimo domácnost chovatele. Opuštěné zvíře je zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že jej chovatel opustil. Za týrání se považuje opustit zvíře. Již samotné umožnění úniku psa je jeho týráním (zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). Zvíře, které se dostane mimo domácnost, kde je chováno, může být vystaveno stresu z vnějšího prostředí, jelikož se ocitá v tomto prostředí bez ochrany svého majitele. Je povinností majitele, aby zabezpečil, aby zvíře nebylo vystaveno těmto rizikovým vlivům. Pokud k tomu dochází, je to porušení zákona. Pokud toulavý pes zaútočí na nezúčastněnou osobu, je věc řešena jako přestupek dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění s pokutou do 3 000 Kč. Dále je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 60 odst. 11. Kdo toto poruší, dopouští se rovněž přestupku, který lze řešit podle § 22 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích.

  Na základě zjištění nebo ohlášení může město provádět odchyt volně pobíhajících psů. Případy je zapotřebí hlásit na MěÚ paní Kolenkárové tel.: 482 360 345 nebo místostarostce paní Žákové tel.: 482 360 322 nebo 721 221 840, které zajistí odchyt panem Štefanidesem a psi budou odvezeni do útulku pro psy, který má naše město v Hajništi. Zároveň upozorňuji, že pan Štefanides může podle smlouvy přijímat psy do útulku jen s předchozím souhlasem provozovatele. Není proto možné psy vozit do útulku individuálně, bez souhlasu města. To lze jen výjimečně, kdy hrozí újma psovi nebo lidem. I v tomto případě však musí pan Štefanides požádat o souhlas město. Bez něho nemůže psa přijmout.

  Přestupky na úseku týrání zvířat řeší MěÚ Frýdlant, náš MěÚ řeší ostatní přestupky výše uvedené. Obracet se můžete na paní Dolejší tel.: 482 360 331.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města


Zpět na aktuality