Aktuality podrobněji
18. června 2007
Novoměstská základní škola je na výborné úrovni!
  Toto je závěr České školní inspekce (ČŠI), která svou kontrolu ZŠ v Novém Městě pod Smrkem provedla dne 30. 3. a 2. 4. 2007. Velmi kladně je ve zprávě hodnoceno jak vedení školy, tak samotní pedagogové.

  Citujeme ze závěru zprávy inspekčního týmu:

„Ředitel školy má příkladně zpracovanou strategii, plánování a vlastní hodnocení školy a pomyšlené jednotlivé koncepční kroky k začleňování oblasti čtenářských dovedností do výuky.“

  A jaké bylo hodnocení práce učitelů v jednotlivých hodinách? Ve zprávě ČŠI se uvádí, že:

„učitelé jsou nositeli kvality změn u“ ... „V hodině čtení vyučující zařazovala aktivity, které vedou děti ke čtenářským dovednostem (posouzení, syntézu, hodnocení) a snažila se podporovat efektivní osvojení čtenářských dovedností“ ... „Vyučující angličtiny vhodně zorganizovala výuku s nenásilným zapojením tělesně postižené žákyně. V hodině podporovala kreativitu všech žáků. Při individuální práci využila grafické zobrazení textu, respektovala individuální pracovní tempo jednotlivců, přirozeným způsobem hodnotila jejich práci.“ ... „V hodině matematiky vyučující zvolil práci s žáky v počítačové učebně za použití interaktivní tabule. Psaný text se prakticky nevyužíval, pracovalo se s obrazci a geometrickými tvary. Žáci aktivně spolupracovali s učitelem, který jim dával dostatečný prostor využívat informace a vlastní poznatky a uvádět je do praxe.“ ... „V hodině přírodopisu byl text využit k vyhledávání informací, vyvození souvislostí, ověření pravdivosti a zdůvodnění vlastního názoru. Žáci měli možnost pracovat s různými zdroji informací řešili problémové otázky, dostali prostor k samostatnému rozhodování i v rámci mezipředmětových vztahů a byli vedeni k souvislejší komunikaci.“

Máme radost, že se věci daří a že naše novoměstská škola má tak vysoké hodnocení.

Za Školskou radu Martin Bukovský a Jan Selnekovič


Zpět na aktuality