Aktuality podrobněji
18. března 2008
Odpadové hospodářství Města
  Ekonomika odpadového hospodářství zaslouží velkou pozornost, neboť v této oblasti může Město ušetřit nemalé prostředky. Celkové náklady na likvidaci odpadů byly v minulém roce 726 Kč/obyvatele a rok. Průměrné náklady jiných měst obdobné velikosti jsou 814 Kč/obyvatele a rok. Z tohoto srovnání je zřejmé, že naše náklady na odpadové hospodářství nejsou nijak přemrštěné, ale ani maximální sazba poplatku, stanovená zákonem (500 Kč) náklady nepokrývá.

  Každý rok musí Město ze svého rozpočtu hradit značnou část těchto nákladů na likvidaci odpadů. Vývoj výše těchto doplatků je v následující tabulce:

graf

  Minulý rok byl zaznamenán mírný pokles množství komunálních směsných odpadů. Optimismus však není na místě, nejedná se o nijak zásadní změnu, stav lze označit spíše jako setrvalý. Vývoj množství zlikvidovaných směsných (netříděných) odpadů je v následující tabulce:

graf

  Důkladné třídění domovního odpadu může přinést Městu značné úspory finančních prostředků. Od poloviny minulého roku za vyvážení tříděného odpadu Město nic neplatí a ještě za něj dostává platby od společnosti EKO-KOM. Zatím však tuto možnost úspor v podstatě nevyužíváme. S výtěžností sběru tříděného odpadu jsme spíše podprůměrní. V roce 2006 byla naše výtěžnost 20,91 kg/obyvatele a rok. Průměr za celou Českou republiku byl 28 kg/obyvatele a rok. Nejlepší obec Libereckého kraje vytřídila 92,29 kg/obyvatele a rok. Například na pátém místě se umístil Hrádek nad Nisou, kde se vytřídilo dvakrát více odpadů než u nás. Dobrým znamením je zvýšení vytříděného množství v roce 2007 na 25,95 kg/obyvatele a rok. Stále však zůstáváme velmi pozadu. V následujícím grafu je vidět vývoj množství vytříděného odpadu, rozděleného do komodit:

graf

  Z grafu je zřejmé, že jsme dobří ve třídění skla. Vytřídíme ho téměř dvakrát více, než je udávaný průměr. Zato třídění papíru a plastů nám moc nejde, v tom jsme podprůměrní. Graf bohužel nenaznačuje pozitivní tendenci vývoje. Jaká je příčina?

  Tu musíme hledat každý ve své domácnosti. Máme doma více nádob na různé druhy odpadů? Na papír, na plasty, PET a na nebezpečný odpad (např. baterie)? Nemusí se jednat o skutečné odpadkové koše, stačí pouze vyhradit místo (krabice, igelitka), kam budeme vytříděný odpad odkládat. Např. PET láhve můžeme odkládat společně s papírem a roztřídit je až u kontejneru.

  Třídění je jednoduché a může mít velký efekt. Čím více odpadu vytřídíme, tím více peněz budeme moci použít na jiné účely, než je likvidace odpadků. Každý z vás má jistě nápad, co by se mělo ve městě udělat nebo zlepšit, jak ušetřené peníze využít. O nápady skutečně nouze není, s financemi je to již horší.

  Tak tedy těm, kteří důsledně třídí, patří velké poděkování. Těm, kteří ještě třídit nezačali, patří prosba o zamyšlení.


Zpět na aktuality