Aktuality podrobněji
2. dubna 2009
Výzva k podávání podnětů na změny územního plánu

změna ÚP
  Zastupitelstvo města na svém 15. veřejném zasedání rozhodlo o zahájení prací na změnách územního plánu Nového Města pod Smrkem a uložilo odboru výstavby a životního prostředí vyzvat veřejnost k podávání podnětů na změny územního plánu. Odbor výstavby a životního prostředí bude také podněty shromažďovat.

  Osobou oprávněnou k podání návrhu na pořízení změny územního plánu dle § 44 písm. b), c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) je orgán veřejné správy, občan města nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území Nového Města pod Smrkem.

  Návrh na změnu platného územního plánu města musí obsahovat dle § 46 stavebního zákona následující náležitosti:

  1. údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce (identifikace – jméno, adresa, telefon, E-mail, údaje vlastnických nebo obdobných práv k příslušnému pozemku nebo stavbě),
  2. údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (pro plochy pro bydlení, technickou infrastrukturu...),
  3. údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele (druh pozemku, způsob obhospodařování pozemku...),
  4. důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny (popis záměru stavby, využití pozemku, napojení na komunikace, případně napojení na technickou infrastrukturu...),
  5. situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením rozsahu navrhované změny v měřítku přiměřeném rozsahu navržené změny.


Zpět na aktuality