Aktuality podrobněji
1. prosince 2009
Proč nepálit domovní odpad doma?
dým z komínu
  Během topné sezony se často stává, že musíme dýchat vzduch, prosycený kouřem z komínů. Obzvláště nepříjemný a dusivý vzduch se nachází v okolí domů, kde někteří občané spalují odpady z domácností.

  Tito lidé topí ve svých domech a bytech PET lahvemi a dalšími plasty, někteří používají jako palivo dřevotřísku, staré nalakované rámy od oken, barvou natřená prkna a trámy nebo dokonce železniční pražce napuštěné olejovými látkami. Tím poškozují zdraví druhých a vystavují se riziku přestupkového řízení, ve kterém jim může být uložena pokuta až 30 000 Kč.

  Při topení odpadem se velmi rychle zanášejí komíny a saze v nich snadno vzplanou. Hasiči ročně vyjíždí k desítkám požárů, které vznikly právě od sazí v komíně. Lidé, kteří pálí odpad, poškozují nejen své komíny, ale především zdraví své a zdraví jiných, kteří musí znečištěný vzduch dýchat. V každé domácnosti vzniká zákonitě domovní odpad. V ideálním případě ho lidé roztřídí. Máme tu kontejnery na plastové lahve (PET – polyethylentereftalát), sklo, papír, kartony a směsné plasty (PE-polyethylen, PP-polypropylen, PS-polystyren). Výhodou tříděného odpadu je možnost ho dále zpracovat a využít např. jako výplně bund a spacáků, do autopotahů, pro výrobu laviček a dokonce i nábytku. V méně ideálním případě ho lidé nahází do směsného odpadu, ale naprosto nejhorší variantou je jeho spálení doma v kamnech či kotli.

  Spálením se odpadu nezbavíme, jen jeho část převedeme do plynné formy, a zbytek do škváry a popílku, které obsahují dioxiny, PCB (polychlorované bifenyly) a další nebezpečné chemické látky. Teplota v takovémto zařízení je nízká a vzhledem k nedostatečnému přísunu kyslíku, dochází k nedokonalému spalování. Tak vzniká mnoho jedovatých i karcinogenních látek.

  Pálíme-li třeba takové dřevo ze starého nábytku, dřevotřísku, staré palety, či PVC (polyvinylchlorid), vznikají dioxiny. Z chemického hlediska jde o obecný název skupiny toxických polychlorovaných organických heterocyklických sloučenin. Již minimální množství může mít pro člověka neblahé následky. Jedná se především o alergie, poškození nervové, ledvinové či jaterní tkáně. Velmi špatně se v přírodě rozkládají a naopak dochází ke kumulaci (hromadění) v organismech. Pravidelný „přísun“ těchto látek je živnou půdou pro rozvoj rakovinného bujení, genetických mutací a způsobují i neplodnost. Pálením plastů a PET lahví se uvolňují do ovzduší ftaláty, které se používají jako změkčovadla právě pro výrobu plastů. Tyto látky poškozují především ledviny a játra. Hromadí se v těle a následkem mohou být vrozené vady.

  Při spalování PVC vzniká fosgen (dichlorid karbonylu). Při vdechnutí dochází k reakci a fosgen se rozkládá na kyselinu chlorovodíkovou (HCl), která leptá sliznice. Při nižších koncentracích způsobuje dýchací potíže, při vyšších dokonce i smrt. Fosgen se dříve používal jako bojová chemická látka!!! V případě, že se chceme zbavit v kamnech koberců, tapet nebo dřevotřísky, uniká do vzduchu formaldehyd (metanal). Ten má na svědomí rakovinné bujení, vývojové mutace, dráždí oči a plíce. Také způsobuje alergie.

  Toto je pouze malý výčet následků neodborného domácího pálení odpadků. Jen my sami rozhodujeme o svém zdraví a zdraví našich dětí. Není přeci jen lepší těmto zdravotním problémům předcházet a odpad třídit nebo rozměrné druhy odpadů zdarma uložit do sběrného dvora?! Pro ty občany, kteří i nadále budou ohrožovat zdraví svých sousedů, trvá možnost uplatnění sankcí.


Zpět na aktuality